ข้อกำหนดและเงื่อนไข | Term of use

Last updated: 04-Jan-2021
เว็บไซต์ http://www.remedythailand.com ดำเนินงานและผลิตโดย บริษัท เรเมดี้ เฮลแคร์ จำกัด ตาม “ข้อกำหนดการใช้งาน” โดยการเข้าถึงและการใช้เว็บไซค์นี้ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ รวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไร้ข้อแม้ใดๆ เมื่อเข้าถึงและใช้เว็บไซค์นี้ ถือได้ว่าคุณได้ยอมรับตามข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุไว้ โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างละเอียด

การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดการใช้งานนี้ใช้กับการเข้าถึงและการใช้เว็บไซค์ เนื้อหาและบริการทั้งหมดบนเว็บไซค์นี้ ข้อกำหนดการใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะโดยจะมีการอัพเดทนโยบายที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบันบนเว็บไซค์ สำหรับการใช้งานบนเว็บไซค์นี้ คุณได้รับทราบและยอมรับว่า ข้อกำหนดการใช้งานนี้ ซึ่งรวมไปถึง “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของเรา

ความถูกต้องของข้อมูล

เราพยายามให้คำอธิบายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซค์ของเราอย่างถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์ สี หรือเนื้อหาอื่นใดบนเว็บไซค์จะมีความถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากซึ่งความผิดพลาด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาบนเว็บไซค์ทั้งหมด อาทิเช่น ข้อความ กราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เครื่องหมายการค้า โลโก้ ข้อมูล (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท เรเมดี้ เฮลแคร์ จำกัด โดยเนื้อหาเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

ภาระผูกพันและความรับผิดชอบต่อผู้ใช้งาน

เมื่อคุณได้มีการเข้าใช้งานเว็บไซค์นี้ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน และ/หรือ ข้อปฎิบัติพิเศษในการเข้าถึงในเว็บไซค์ คุณจะต้องเข้าใช้โดยปฏิบัติ ตามกฎหมาย ธรรมเนียม และด้วยความสุจริต ทางเราไม่อนุญาตให้ใช้หรือติดต่อเว็บไซค์นี้เพื่อสร้างความขัดข้องหรือเสียหายต่อเว็บไซค์ เนื้อหา หรือมาตรการด้านความปลอดภัย หรือคุกคามหรือดูหมิ่นผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการ และ/หรือบุคลากรของบริษัทฯอย่างเด็ดขาด

อีกทั้งไม่อนุญาตให้ใช้เว็บไซค์นี้เพื่อส่ง แจกจ่าย จัดเก็บ หรือทำลายสิ่งใดๆ อันละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนด ในลักษณะที่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของผู้อื่น และ/หรือละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หากมีการละเมิดภาระผูกพันตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญหาย ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

บัญชีผู้ใช้ของคุณ

สำหรับการสั่งซื้อสินค้าและบริการในเว็บไซค์ จะต้องมีการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกโดยคุณยอมรับที่จะกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงให้ครบถ้วน ซึ่ง “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” สำหรับบัญชีของคุณ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาให้เป็นความลับ อีกทั้งจำกัดการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อป้องกันความลับและป้องกันการใช้สมาชิกภาพของคุณในทางที่ผิด เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการให้บริการ และ/หรือยกเลิกบัญชีของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือเมื่อเราตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

การส่งต่อข้อมูลให้เรา

คำแนะนำ ความคิด คำถาม เอกสาร ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้ร้องขอที่คุณส่งเข้ามานอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้ใน “นโยบายความเป็นส่วนตัว” จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์และไม่เป็นความลับ เมื่อส่งข้อมูลดังกล่าวแล้ว คุณให้สิทธิ์แก่เราในการใช้ ทำสำเนา แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ จำหน่าย โอน แปล ต่อยอด แจกจ่าย และแสดงข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดๆ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นที่รู้จักหรือนำไปพัฒนาต่อเป็นข้อมูลเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของผลงานอื่นๆ คุณยังรับทราบอีกว่าการส่งข้อมูลอาจไม่มีการส่งกลับและเราอาจใช้ข้อมูลที่ส่ง แนวคิด ความคิด หรือองค์ความรู้ที่ประกอบอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนา ผลิต จัดจำหน่าย และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีข้อจำกัด

ลิงค์ภายนอก

บริษัท เรเมดี้ เฮลแคร์ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซค์ที่ไม่ใช่บริษัทในเครือที่เชื่อมโยงอยู่กับเว็บไซค์

การแยกส่วนของข้อกำหนด

หากศาลที่มีอำนาจตัดสินคดีหรือหน่วยงานรัฐใดๆ ตัดสินว่าข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายสมาชิกข้อใดไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายสมาชิกที่เหลือทั้งหมด และข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy