นโยบายความเป็นส่วนตัว | Privacy Policy

เว็บไซต์ https://www.remedythailand.com ดำเนินงานและผลิตโดยบริษัท เรเมดี้ เฮลแคร์ จำกัด เรามุ่งมั่นในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ และรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับความคุ้มครอง ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะจริงหรือเท็จ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้จากข้อมูลดังกล่าว
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม และวิธีที่เราใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน ประมวลผล และคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านวิธีการต่อไปนี้
 • เมื่อคุณซื้อสินค้าหรือเลือกชมสินค้าที่เว็บไซต์ https://www.remedythailand.com
 • เมื่อคุณซื้อสินค้าที่ร้านค้าของเรา
 • เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเราผ่านสื่อสังคม (Social Media) หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของเรา
 • เมื่อคุณตกลงและยินยอมที่จะเป็นสมาชิกไม่ว่าจะด้วยวิธีการทางกายภาพหรือทางอิเล็กโทรนิกส์
เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นบางครั้ง โดยเราจะเผยแพร่นโยบายฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ โปรดกลับมาตรวจสอบหน้านี้เป็นประจำเพื่อดูข้อมูลฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความยินยอมในการใช้งานข้อมูลของคุณ
          เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ (ยกเว้นถ้ากฎหมายอนุญาตและให้อำนาจเราในการดำเนินการดังกล่าว) เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราแล้ว หมายความว่าคุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามจุดประสงค์ในข้อ 3 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม (ไม่จำกัดเฉพาะ)
 • ชื่อและนามสกุล
 • ที่อยู่
 • วันเกิด
 • ที่อยู่อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • และข้อมูลอื่นๆ ตามความเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการแก่คุณ อาทิเช่น ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งสินค้า เป็นต้น
จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลของคุณ
 1. เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแคมเปญทางการตลาดจากแบรนด์ REMEDY ถึงคุณผ่านทางอีเมล และ/หรือ sms และ/หรือไปรษณีย์
 2. เพื่อให้คุณได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์และใช้บริการบนเว็บไซต์ของเราได้อย่างสะดวก
 3. เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมของคุณ
 4. เพื่อส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์และ/หรือผลิตภัณฑ์ของเราให้กับคุณ
 5. เพื่อแจ้งข่าวสารความคืบหน้า การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 6. เพื่อแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงนโยบายหรือบริการอื่นๆ
 7. เพื่อติดต่อให้คำปรึกษา ตอบกลับคำถามหรือความคิดเห็นจากคุณ
 8. เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบำรุงรักษาและจัดการเว็บไซต์ได้ตรงตามความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น
 9. เพื่อจัดการด้านการดำเนินการทางธุรการและธุรกิจ
 10. เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวิจัยตลาด คู่ไปกับพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้กับคุณ
 11. เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบอาชญากรรม รวมทั้งวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงทางการค้า
 12. เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่กล่าวข้างต้น
การถอนความยินยอม การเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูล

          หากคุณประสงค์ถอนความยินยอมที่จะรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแคมเปญใหม่ๆ หรือบริการอื่นใด คุณสามารถทำได้โดยติดต่อฝ่าย Customer Service ของเราตามช่องทาง Social Media หรืออีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ตามที่อยู่ด้านล่าง โปรดทราบว่าหากคุณถอนความยินยอมให้เราใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่คุณได้ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด

          คุณมีสิทธิร้องขอการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ที่ “บัญชีผู้ใช้ของคุณ” หรือติดต่อฝ่าย Customer Service ของเราเพื่อการดำเนินการต่อไป

การเปิดเผยและการถ่ายโอนข้อมูล

          เราจะไม่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกหากไม่มีการร้องขอและได้รับความยินยอมจากคุณ (ยกเว้นถ้ากฎหมายอนุญาตและให้อำนาจเราในการดำเนินการดังกล่าว) โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เราอาจได้รับการจัดเก็บ ประมวลผล ถ่ายโอนระหว่าง และเข้าถึงจากเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย ซึ่งมีกฎและกฎหมายที่อาจไม่ได้ให้การรับประกันการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกันทั้งหมด

การเปิดเผยข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจภายนอก

          เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณภายในบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจภายนอกเพื่อทำรายงานขององค์กร การวิจัยและวิเคราะห์ตลาด การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และจุดประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรดทราบว่าเราให้ข้อมูลเฉพาะในส่วนที่จำเป็นสำหรับจุดประสงค์ทางธุรกิจและกฎหมายเท่านั้น อีกทั้งยังกำหนดให้ให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ

การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ประมวลผลข้อมูลภายนอก

          เราอาจใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อช่วยให้เราบำรุงรักษาและจัดการเว็บไซต์ หรือเพื่อเหตุผลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเว็บไซต์และธุรกิจ ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์นี้ เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการเหล่านี้แทนเราเท่านั้น เรากำหนดให้บริษัทเหล่านี้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ

การเปิดเผยอื่นๆ
          เราอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ต่อไปนี้คือ
 1. ดำเนินการตามคำสั่งของคุณ
 2. ดำเนินการตามข้อบังคับของกฎหมาย
 3. คุ้มครองหรือปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของลูกค้าและพนักงานของเรา
 4. ดำเนินมาตรการฉุกเฉินเพื่อรักษาความปลอดภัยของลูกค้า หรือสาธารณชน แล้วแต่กรณี
การรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครอง

          เราดำเนินการตามขั้นตอน มาตรฐาน และการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองอยู่ เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเราจะดำเนินการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตามเหตุผลและตามความเหมาะสมของพฤติการณ์ การดำเนินการดังกล่าวอาจประกอบด้วยมาตรการด้านการจัดการ มาตรการทางกายภาพ มาตรการเชิงเทคนิค หรือหลายมาตรการดังกล่าวรวมกัน

          เมื่อเราเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลของคุณทางอินเทอร์เน็ต เราจะดูแลอย่างเหมาะสมที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ คุณจึงต้องรับทราบว่าเมื่อคุณได้ทำการส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต อาจมีความเสี่ยงที่คุณต้องรับด้วยตนเอง

กฎหมายที่บังคับ

          นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประเทศไทย
Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy